Algemene Ledenvergadering van de uitvaartvereniging “Gasselternijveen”

op dinsdag 8 maart 2022 om 20.00 uur in het MFC De Spil, Ceresstraat 6 te Gasselternijveen

Agenda:

 1. Opening
 2. Notulen 2021
 3. Jaarverslag 2021
 4. Verslag commissie van controle
 5. Financieel verslag 2021
 6. Vaststelling contributie en verstrekkingen
 7. Benoeming lid commissie van controle:
  Mw. W. Koomans en Dhr E. Wardenburg
 8. Bestuursverkiezing Mw. R. Verweel (niet herkiesbaar)
  tegenkandidaten melden bij het bestuur, voor 4 mrt 2022
 9. Rondvraag
 10. Sluiting