Waarom zouden wij gaan stemmen voor de gemeenteraad? 

De gemeenteraad neemt beslissingen die invloed op jouw dagelijkse leven in onze gemeente hebben. Bijvoorbeeld het aanleggen en onderhoud van wegen en fietspaden en de groenvoorziening. Of het verlenen van inkomenssteun, de financiering van jeugdzorg en ondersteuning van inwoners zodat ze zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. Maar ook over afspraken met woningcorporaties over het soort en aantal woningen er gebouwd worden of subsidies om je huis te verduurzamen zodat je minder energielasten hebt. Stuk voor stuk keuzes die invloed op jezelf of je leefomgeving kunnen hebben. Een goede gemeenteraad weet wat er bij de burgers leeft en houdt daar rekening mee. Stemmen op een partij die het dichts bij je staat, heeft dus echt veel zin.

Wat doet uw partij voor Aa en Hunze? 

De Partij van de Arbeid heeft oog voor de belangen van de burgers. Voor de komende 4 jaren hebben we  vooral aandacht voor een zestal pijlers:

  • Zorg, betaalbare voorzieningen voor iedereen die zorg nodig heeft zonder wachtlijsten
  • Betaalbaar wonen: 5% groei per jaar van het aantal huurwoningen, 250 woningen voor starters, jongeren en senioren. We stimuleren alternatieve woonvormen zoals tiny houses en knarrenhof.
  • Toegankelijkheid:  alle openbare gebouwen zijn voor iedereen goed bereikbaar. Inkomenssteun en regelingen zijn eenvoudig beschikbaar voor iedereen. De Gemeente helpt hierbij door o.a. formulieren eenvoudiger te maken en helpt bij de aanvraag waar mogelijk.
  • Zeggen wat je doet, doen wat je zegt. Wij willen een betrouwbare gemeente zijn die er is voor haar inwoners. Een overheid die inwoners vertrouwt, stimuleert en waar nodig actief ondersteunt.
  • Weg met Armoede; teveel mensen leven onterecht in armoede en vaak komt inkomenssteun lang niet bij de mensen die het hardst nodig hebben, ook in onze gemeente. Onze wettelijke taak en hulpverlening is erop gericht mensen te helpen en niet aan te pakken. Voldoende werk en belonen met een goed inkomen, iedereen moet kunnen meedoen, iedereen doet er toe, dat is belangrijk voor de PvdA.
  • Burgerparticipatie: inwoners betrekken en mee laten praten over te nemen besluiten. Initiatieven van burgers ondersteunen we waar mogelijk.

Wat doet uw partij voor Gasselternijveen?

Ook voor Gasselternijveen gelden de bovenstaande pijlers. Gasselternijveen is wat ons betreft een locatie voor een pilot tiny houses. 

Wat is uw standpunt wanneer het gaat over: 

De energietransitie (en de gevolgen voor Gasselternijveen)

Wij vinden de energietransitie enorm belangrijk en zetten daarom in op besparing en opwekking van (duurzame) energie. Alle inwoners moeten de mogelijkheid hebben om het huis aan te passen. Als daar geen geld voor is moet het door het rijk en de gemeente mogelijk gemaakt worden. Energiecoaches spelen een belangrijke rol adviesrol. Zonnepanelen op daken heeft onze voorkeur.

Onderhoud van wegen en trottoirs

Wegen moeten veilig zijn en goed worden onderhouden, hiervoor is een onderhoudsschema opgesteld. Voetpaden moeten  begaanbaar zijn voor iedereen. Als dat ( niet meer) het geval is, worden voetpaden opgeknapt. Iedereen moet makkelijk van A – B kunnen komen.

Woningbouw in Gasselternijveen. 

Er is nog ruimte voor uitbreiding in Gasselternijveen. Het liefst zien wij hier starters/ ouderenwoningen gerealiseerd. Op korte termijn kan hier ook een pilot voor tiny houses gerealiseerd worden.

Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de website: Verkiezingsprogramma 2022-2026 – PvdA Aa en Hunze