Bij de gemeente Aa en Hunze komen geregeld vragen binnen over het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade in verband met het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer.

De komst van windmolens kan van invloed zijn op de waarde van uw woning. Veel inwoners / woningbezitters hebben daarom al een planschadevergoeding aangevraagd. En gekregen! Maar niet iedereen kent deze mogelijkheid. U misschien ook niet, terwijl u mogelijk wel in aanmerking komt voor een financiële tegemoetkoming.

Voorwaarden planschadevergoeding

De belangrijkste voorwaarden om voor een planschadevergoeding in aanmerking te komen zijn:

· De aanvraag moet vóór 21 februari 2023 bij de gemeente zijn ingediend.

· De aanvraag wordt behandeld nadat u € 300,- leges hebt betaald. U krijgt hiervoor van de Rijksdienst

voor Ondernemend Nederland (RVO) een brief met het verzoek om de leges over te maken. Wanneer u

een planschadevergoeding krijgt toegekend, krijgt u dat bedrag terug.

· Als u na 2 juni 2010 eigenaar bent geworden van uw woning komt u in principe niet in aanmerking

(= peildatum volgens RVO).

· De afstand tussen uw woning en de windturbines is van invloed op uw recht op een

planschadevergoeding.

Uiteraard is iedereen vrij om een schadevergoeding in te dienen, als u overtuigd bent dat er redenen zijn om in aanmerking te komen. Goed om te weten dat de betaalde leges niet worden terugbetaald als het verzoek wordt afgewezen. Meer informatie kunt u lezen op www.aaenhunze.nl/windpark > Windloket gemeente.

Voor het aanvragen van een tegemoetkoming in planschade kunt u gebruik maken van het formulier: Planschade Windpark. Deze vindt u op www.aaenhunze.nl/windpark > Windloket gemeente. Als bijlage moet een kopie eigendomsbewijs (koopakte) worden meegestuurd. Wat is planschade? Planschade is vermogensschade (waardevermindering van onroerende zaken) en/of inkomensschade door als gevolg van een ruimtelijke procedure. Bijvoorbeeld wijziging van een bestemmingsplan of, zoals voor het windpark, de vaststelling van een inpassingsplan. De schade wordt bepaald door de oude planologische situatie te vergelijken met de nieuwe. Uitgangspunt bij de vergelijking is de maximale invulling van beide plannen. Meer informatie Wilt u meer informatie over recht op planschade in verband met het windpark? Dit kunt u lezen op www.rvo.nl.