Verslag van de ledenvergadering

Door het Coronavirus kon de ledenvergadering in het voorjaar niet doorgaan. Met inachtneming van de RIVM-maatregelen werd deze toch nog gehouden op 23 september. Naast het bestuur kon de voorzitter nog een tiental leden welkom heten.

Het jaarverslag stond al een aantal maanden op de website van de coöperatie. Op 19 juni werd hier ook al op gewezen in een artikel op het Dorpsportaal (www.gasselternijveen-online.nl).

Nog voor hij officieel werd benoemd, kon de nieuwe penningmeester al aan de bak met de presentatie van de jaarrekening over 2019. Maar niet voor hij zich had voorgesteld: Luit Spijk, woont sinds twee jaar met genoegen in ons mooie dorp.

De inkomsten van de coöperatie bestaan naast de ledencontributie nog uit de houtkap, tegemoetkoming onderhoud begraafplaats Hoofdstraat-Zuid en het Dorpsportaal (advertenties van ondernemers).
De uitgaven gaan naar het dorpsloket, vergaderingen, vervoer, dorpsportaal, activiteiten, groenonderhoud, bank- en administratiekosten.
De huiskamer is niet in de begroting opgenomen, omdat de coöperatie hiervoor subsidie krijgt van de gemeente.

De discussie in de vergadering ging over de organisatievorm van de coöperatie in tegenstelling tot een stichting of vereniging. De consequentie en het nadeel van de vorm van coöperatie is dat er vennootschapsbelasting moet worden afgedragen over de winst of bestemmingsreserve. In de toelichting van het bestuur werd aangegeven dat de coöperatie leden heeft en eigendom is van de leden. Deze keuze is bewust gemaakt, zodat alle leden samen besluiten wat wel/niet wordt ondernomen.

Een drietal bestuursleden zijn aan de beurt van aftreden en herkiesbaar: Kai Waterreus, Albert Koops en Willem Tuijt; bij gebrek aan tegenkandidaten worden alle drie herkozen.
Daarnaast werden twee nieuwe bestuursleden voorgedragen: Corina Hassing en Luit Spijk. Corina woont al 30 jaar in Gasselternijveen, heeft gewerkt op een notariskantoor, was bestuurslid van de voetbal- en gymnastiekvereniging.
Luit is zoals reeds genoemd de nieuwe penningmeester, voorheen heel actief in het verenigingsleven. De vergadering stemde in met de beide voordrachten.

Na de pauze werden de verschillende activiteiten van de coöperatie voor het voetlicht gebracht:

 • De huiskamer: was na de corona uitbraak in het voorjaar gestopt, daarna in de zomer weer opgestart met kleinere groepen en uiteindelijk aan het begin van de herfst toch weer gesloten na de toename van het aantal besmettingen. Het contact met de deelnemers wordt zoveel mogelijk onderhouden door huisbezoeken en via de telefoon.
 • Vervoer: ook de uitstapjes met de Spilexpres kunnen niet meer doorgaan. Hopelijk kan er in het nieuwe jaar weer een planning worden gemaakt.
 • Dorpsloket: de vraagbaak voor alle inwoners van ons dorp. Het voornemen is om aan het dorpsloket meer cachet te geven, zodat de rol van de vrijwilligers belangrijker wordt.
 • Ouderenhuisvesting: een moeizaam proces dat zich afspeelt rond het oude gemeentehuis. Hopelijk meldt zich binnenkort een investeerder die onze wensen kan verwezenlijken.
 • In ’t veen sta je niet alleen (tegengaan van eenzaamheid): deze werkgroep wil d.m.v. het organiseren van activiteiten eenzaamheid tegengaan. De vrijwilligers krijgen ondersteuning van het L.S.A. (Landelijk Samenwerkingsverband Actieve bewoners).
 • Old Stars (Walking Football): op papier zijn er 16 deelnemers, meer mensen zijn van harte welkom op de woensdagochtend. Minimum leeftijd 60 jaar. Aanmelden via vvgnv@hotmail.com.
 • Groenonderhoud: langs de Vaart worden bloembollen geplant, onderhoud wordt gepleegd op de oude begraafplaats, in het Nieveensterbos, op de Natuurspeelplaats. Sinds het voorjaar wordt er door leerlingen van de basisschool ’t Kompas o.l.v. vrijwilligers gewerkt in de dorpsmoestuin.
 • OmgevingsAdviesRaad –  Windmolenpark(O.M.R.): namens Gasselternijveen hebben twee bestuursleden zitting in deze O.M.R. samen met de dorpen Gasselternijveenschemond, Gieterveen en Nieuwediep. De O.A.R. praat met de initiatiefnemers over de besteding van het Gebiedsfonds, landschappelijke inpassingsplannen, transport. Er is gekozen voor actieve betrokkenheid om op deze manier te proberen de dorpen mee te laten profiteren van de winst.
 • Jeugd: ook voor de jeugd wil de coöperatie van betekenis zijn. In de contacten met de jongerenwerker van Impuls en de clubleiding van de kerk wordt gewerkt aan een invulling van activiteiten, mogelijk i.s.m. Gieterveen. Als locatie is gekozen voor de kantine van v.v. Gasselternijveen om hier op vrijdagavond vanaf groep 8 een samenkomst mogelijk te maken.
  Corona maakt het dit jaar niet mogelijk om het Sinterklaasfeest op een normale manier te vieren, zoals vorige jaren werd georganiseerd door Dorpsbelangen en later door de Coöperatie. Het enige dat nog wel wordt georganiseerd, is een puzzel-speurtocht door Gasselternijveen op initiatief van de redactie van het Dorpsportaal. De kinderen kunnen afbeeldingen of voorwerpen zoeken bij de huizen en letters verzamelen bij de ondernemers.

In de rondvraag werden vragen gesteld n.a.v.:

 • Zonnepark: de coöperatie is in gesprek met partijen om de mogelijkheden van een zonnepark te verkennen. De Brug is hiervoor benaderd door externe partners. Eventuele inkomsten zijn interessant voor het dorp. Wel wil De Brug andere partijen de investering laten doen, zodat het risico voor de coöperatie nagenoeg nul is.
  Als er een concreet plan is, zal eerst toetsing plaatsvinden door de gemeente; bij een eventueel akkoord volgt een bewonersbijeenkomst om iedereen te informeren; draagvlak in het dorp is cruciaal.
 • Agenda: de volgende keer meer in detail de onderwerpen benoemen die aan de orde komen. Dit zorgt wellicht voor een grotere opkomst.
 • Herinrichting Burg. Gaarlandtlaan: er worden veel pogingen gedaan door de coöperatie om de gemeente te bewegen eindelijk aan het werk te gaan met deze noodzakelijke herinrichting.
 • Gemeentehuis: de coöperatie wil een nieuwe bestemming geven aan dit monumentale pand; het voornaamste doel is om hier ouderenhuisvesting in te realiseren. Echter de tijd dringt: na 1 februari 2021 moet de gemeente een besluit nemen over het pand.
 • Reconstructie Vaart, opknappen centrum: de wethouder heeft aangegeven dat deze zaken worden opgepakt voor het dorp, maar een planning kan nog niet worden gemaakt; de reconstructie is niet verbonden aan een succesvolle uitkomst herbestemming gemeentehuis.
 • Milieuvervuiling: er wordt helaas veel rommel gedumpt rondom het Nieveensterbos, zoals een volle vuilniszak in de sloot.

De vergadering wordt afgesloten zoals gebruikelijk met een drankje.